Информация за условията и реда за избори на народни представители за НС на Р България на 05.10.2014 г.

bg-embassy-1УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ!

На 5 октомври 2014 г. ще се проведат ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Избирателни права имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Български гражданин, живеещ извън страната, може да заяви намерението си да гласува не по-късно от 25 дни преди изборния ден (9 септември 2014 г.) чрез писмено заявление-декларация за гласуване в секция извън страната по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа). Заявлението може да бъде изтеглено от Интернет-страницата на Министерството на външните работи (http://www.mfa.bg/ - секция „Парламентарни избори 2014”) или да бъде получено лично в Посолството на Република България във Виена.

Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до Посолството на Република България в Австрия на адрес: Wien-1040, Schwindgasse 8, Botschaft der Republik Bulgarien. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Писмото следва да има пощенско клеймо с дата на изпращането му не по-късно от 09.09.2014 г. В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК.

Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".

Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".

Може да се подаде и електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия (https://www.cik.bg), което предстои да бъде активирано. Заявлението-декларация Приложение № 22-НС не може да бъде сканирано и използвано за електронно изпращане до страницата на ЦИК!

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия, въз основа на избирателната активност през последните 5 години понастоящем е определено, че минималният брой секции, които ще бъдат разкрити в Австрия, са три избирателни секции в гр. Виена и една избирателна секция в гр. Винер Нойщадт. Въз основа на подадените до 09.09.2014 г. заявления е възможно да бъдат образувани и други секции. Условие за образуване на избирателни секции в населени места извън Виена е да бъде получено съгласието на приемащата държава, както и до 09.09.2014 г. да бъдат подадени най-малко 40 заявления за участие в изборите. При евентуално образуване на избирателни секции извън Виена, посолството допълнително ще отправи покана за съдействие към организации на българските граждани в съответното населено място, които могат да подпомагат дейността по подготовка и организация на изборите като осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

Населените места, в които ще бъдат открити избирателни секции, както и техният брой, ще бъдат определени с решение на ЦИК не по-късно от 13.09.2014 г. Решението ще бъде публикувано на Интернет страницата на Министерството на външните работи. На Интернет страницата на Посолството на Република България във Виена ще бъде публикувана информация за адресите на избирателните секции в Австрия.

В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация, Приложение № 23-НС от изборните книжа. В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Повече информация за организирането и провеждането на изборите може да намерите на електронната страница на Министерството на външните работи, секция „Парламентарни избори 2014”.

Ще Ви бъдем благодарни, ако запознаете с тази информация Вашите близки и приятели в Австрия.

Настоящото съобщение може да се копира и разпространява свободно.

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ